Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
23
Số căn:
1008
Quy mô:
16.481,60m2
Mật độ xây dựng:
42%
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4 Số tầng:23
Quy mô:16.481,60m2 Mật độ xây dựng:42%
Số căn hộ:1008 Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4
Số tầng:23
Quy mô:16.481,60m2
Mật độ xây dựng:42%
Số căn hộ:1008
Ngày hoàn thành:
2