Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
9
Số căn:
210
Quy mô:
12,979.66 m2
Mật độ xây dựng:
40%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2 Số tầng:9
Quy mô:12,979.66 m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:210 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:2
Số tầng:9
Quy mô:12,979.66 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:210
Ngày hoàn thành:
2