Hiển thị kết quả duy nhất

Đã hoàn thành
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: Khối đế: 55,71% ,Khối tháp: 20.42%
2